Located in the small town of Mezdra Bulgaria, Techceramic - M is developer, manufacturer and worldwide supplier of ceramic components with a broad and ever growing range of applications.Our production lines are managed and supervised by high-level technicians and machinists with the entire plant having a ratio of 3 to 1 in terms of qualified ceramic and mechanical engineers. Its departments span from production, maintenance, financials and quality control and each year, the company offers specialized and ongoing training to its staff.
For meeting the custumer's requirements, Techceramic-M has an effective strict quality control in every processing and makes 100% exaination in every step. The accurate quality control, based on systematic analysis of raw materials, intermediate and products, assures high quality products.

Operating worldwide Techceramic-M is a vast supplier of technical ceramic compontents for all industries, with EN ISO 9001-2015 accredited quality management system.

Публична покана „Придобиване на ново оборудване необходимо за внедряване в производството на „Техкерамик-М“ АД на иновативен процес за еднодисково полиране на керамични шайби чрез използване на ново поколение обработващи дискове по проект, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020”, както следва: Обособена позиция № 1: „Закупуване и доставка на плоскошлифовъчна полираща машина - 3 броя“; Обособена позиция № 2: „Закупуване и доставка на машина за измерване на равнинност - 1 брой“.

Документация за избор на изпълнител за процедура по избор с публична покана с предмет „Разработване на пазарно проучване за реализация на внедрения в предприятието иновативен процес за еднодисково полиране на керамични шайби чрез използване на ново поколение обработващи дискове“. Проект „Внедряване в производството на „Техкерамик-М“ АД на иновативен процес за еднодисково полиране на керамични шайби чрез използване на ново поколение обработващи дискове“, финансиран по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.