STRUCTURAL CERAMICS

For highly corrosive and or abrasive fluids, high-grade alumina is typically used for its superb strength and wear resistance in structural engineering ceramic components. Its range of applications includes;

Valve discs
Pistons
Washers
Valves of pumps
Extrusion cores
Cyclone separators cones
Inert gas welding nozzles
Wire handling pulleys and guides
Fluid seals


Ceramics for the electrical and electronics industries are made from alumina, cordierite and related materials. These materials possess stable electrical characteristics over a wide frequency and voltage range. Typical applications include heater carriers, integrated circuit substrates and high voltage insulators. Equipped with Cold Isostatic Pressing machine, using Dry Pressing, Injection Molding Casting and Mashing methods, Techceramic MLtd is capable of manufacturing components from small to very large dimensions with precise tolerances.

Публична покана „Придобиване на ново оборудване необходимо за внедряване в производството на „Техкерамик-М“ АД на иновативен процес за еднодисково полиране на керамични шайби чрез използване на ново поколение обработващи дискове по проект, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020”, както следва: Обособена позиция № 1: „Закупуване и доставка на плоскошлифовъчна полираща машина - 3 броя“; Обособена позиция № 2: „Закупуване и доставка на машина за измерване на равнинност - 1 брой“.

Документация за избор на изпълнител за процедура по избор с публична покана с предмет „Разработване на пазарно проучване за реализация на внедрения в предприятието иновативен процес за еднодисково полиране на керамични шайби чрез използване на ново поколение обработващи дискове“. Проект „Внедряване в производството на „Техкерамик-М“ АД на иновативен процес за еднодисково полиране на керамични шайби чрез използване на ново поколение обработващи дискове“, финансиран по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.