Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документация за провеждане на процедура с предмет: „Доставка на студена изостатична преса – 1 брой“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2018/114653 в рамките на Първа покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансова механизъм 2014-2021 г.

Решение за прекратяване процедура за доставка

Документация за провеждане на процедура с предмет: „Доставка на студена изостатична преса – 1 брой“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2018/114653 в рамките на Първа покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансова механизъм 2014-2021 г.

ПРОЕКТ „ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА РЕСУРСИТЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ“ - ДОГОВОР ЗА СУБСИДИЯ: № 2018/114653 - изпълнява от „Техкерамик-М“ АД в партньорство с Норски Енерги от Норвегия. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021 в рамките на Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и подкрепа на малките и средни предприятия“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020 Г.

Публична покана „Придобиване на ново оборудване необходимо за внедряване в производството на „Техкерамик-М“ АД на иновативен процес за еднодисково полиране на керамични шайби чрез използване на ново поколение обработващи дискове по проект, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020”, както следва: Обособена позиция № 1: „Закупуване и доставка на плоскошлифовъчна полираща машина - 3 броя“; Обособена позиция № 2: „Закупуване и доставка на машина за измерване на равнинност - 1 брой“.

Документация за избор на изпълнител за процедура по избор с публична покана с предмет „Разработване на пазарно проучване за реализация на внедрения в предприятието иновативен процес за еднодисково полиране на керамични шайби чрез използване на ново поколение обработващи дискове“. Проект „Внедряване в производството на „Техкерамик-М“ АД на иновативен процес за еднодисково полиране на керамични шайби чрез използване на ново поколение обработващи дискове“, финансиран по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.